Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://architekt-marketingu.elms.pl/

Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego
pod adresem internetowym https://architekt-marketingu.elms.pl/, zawierania za pośrednictwem sklepu
internetowego umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne
w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania
przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od
umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Michał Trochonowicz Investing & Marketing z siedzibą
Rolna 21, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, NIP: 5391513610, adres poczty elektronicznej: kontakt@michaltrochonowicz.pl

3.Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu internetowego. Klient
zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż
odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie
złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego,
odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy
określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5.Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
poprzez Stronę Internetową.

Składanie zamówień:
1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest jest posługiwanie się przez Klienta aktywnym
kontem poczty e-mail, akceptacja warunków Regulaminu oraz podanie danych
osobowych Klienta.

2.W celu zapisania swoich danych na stronie internetowej Sklepu Klient może założyć
konto osobiste, gdzie będą odnotowywane historie transakcji dokonanych przez
Klienta. Usunięcie konta po potwierdzeniu zamówienia nie wpływa na ważność
zamówienia do końca realizacji zamówienia.

3.Informacje o Usługach, co do których istnieje możliwość złożenia zamówienia, są
udostępnianie na stronie internetowej Sklepu.

4.Do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez
przesłanie Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Zamówienie złożone przez
Klienta uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży adresowaną do Sprzedawcy, a
płatność dokonaną przez Klienta poczytuje się za przedpłatę na poczet Zamówienia.
Umowę uważa się za zawartą w momencie dostarczenia Klientowi Potwierdzenia
przyjęcia zamówienia.

5.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia oferty zawarcia umowy
sprzedaży, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w przypadku braku możliwości
realizacji zamówienia z powodu niedostępności zamówionej Usługi lub z przyczyn
niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku odmowy przyjęcia oferty, Sprzedawca
zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta oraz zwrócić Klientowi
wszelkie płatności dokonane przez niego na poczet złożonego Zamówienia.

6.Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku
możliwości realizacji jedynie części Zamówienia.

7. Złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu w formularzu
Zamówienia danych określonych jako obowiązkowe, w tym aktywnego adresu poczty
e-mail i następuje poprzez wybór Usługi oraz sposobu płatności.

8.Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie jego warunków
wyświetlonych na stronie internetowej Sklepu internetowego w postaci
podsumowania Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

9.Procedura złożenia Zamówienia odbywa się w oparciu o informacje i opcje dostępne
w Sklepie internetowym, wyświetlane na kolejnych etapach składania Zamówienia.
Zamówienie przedstawiane Klientowi do akceptacji w postaci podsumowania
Zamówienia uwzględnia dokonane przez Klienta wybory oraz postanowienia
Regulaminu, w tym wybrana Usługa i jej cena, sposób płatności.

10. Po złożeniu Zamówienia w sposób określony powyżej oraz jego zaakceptowaniu
Sprzedawca przesyła Klientowi Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające
warunki zawartej Umowy sprzedaży oraz inne informacje, wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku możliwości zaakceptowania
Zamówienia, z uwagi na brak możliwości jego realizacji w całości lub części,
Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje zwrotu otrzymanej
płatności, zgodnie z pkt 5 powyżej.

Dokonywanie płatności:
1.Wszystkie ceny Usług są cenami brutto i są wyrażone w
polskich złotych.

2. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny
Usługi przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez
Klienta wyboru Usługi oraz formy płatności.

3. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji
nie stanowi inaczej.

4. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany
jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Usługi

Realizacja zamówień i dostawa usługi:
1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia
złożonego zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez
Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia jest określony na stronie ofertowej Usługi.

Reklamacja produktu

1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na wskazany powyżej adres
Sprzedawcy lub w formie wiadomości email wysłanej na adres
kontakt@michaltrochonowicz.pl

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od zgłoszenia.

Odstąpienie od umowy:

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Usługi.

2. Do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument może
wykorzystać formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się na podstronie Sklepu
Internetowego.

3. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i
umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego, niemniej jednak, do umów sprzedaży
zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w
Regulaminie dotychczas obowiązującym.

2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w stopce.

3.Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością
Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z poczty
tradycyjnej, wysyłając list na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie
bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@michaltrochonowicz.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień
Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi, normy te znajdują
zastosowanie w miejsce sprzecznych z nimi postanowień Regulaminu.

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020r.

©Copyright 2020 michaltrochonowicz.pl